Formular de căutare

Edin a site ului de activitate. CEC Bank în cifre

Se aprobă Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală se anexează.

Cauta i o femeie Halal pentru casatorie

Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 1 an de zile de la data publicării. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală în continuare — Regulament reglementează activitatea profesională a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale în continuare — mandatari autorizaţiîn conformitate cu legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale şi alte acte normative, precum şi cu dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Prevederile prezentului Regulament se extind asupra: 1 mandatarilor autorizaţi; 2 solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat; 3 Comisiei de atestare, instituită în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în continuare — AGEPI. În sensul prezentului Regulament, noţiunile principale utilizate semnifică următoarele: atestare — procedura de evaluare a nivelului şi a calităţii pregătirii profesionale în domeniul proprietăţii intelectuale, prin care AGEPI recunoaşte oficial competenţa candidatului; certificat — autorizaţie eliberată de AGEPI, prin care se confirmă capacitatea persoanei de a acţiona în calitate de mandatar autorizat pentru toate sau pentru o parte dintre obiectele de proprietate intelectuală; mandatar autorizat — persoană fizică atestată şi înregistrată în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală în continuare — Registrucare reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice şi le acordă asistenţa necesară în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.

Benin Dating Site

Poate dobîndi calitatea de mandatar autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 1 este cetăţean al Republicii Moldova; 2 are domiciliu permanent în Republica Moldova; 3 dispune de diplomă de studii superioare de licenţă; în cazul persoanei ce solicită obţinerea calităţii de mandatar autorizat pentru categoria specificată la pct.

Specialiştii în domeniul proprietăţii intelectuale care au activat în calitate de salariaţi ai AGEPI cel puţin 3 ani şi cadrele didactice care au predat disciplina privind protecţia proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţămînt superior cel puţin 3 ani pot dobîndi calitatea de mandatar autorizat fără a susţine examenul pentru domeniul proprietăţii intelectuale în care au activat, precum şi fără achitarea taxei pentru atestare, pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului.

Calitatea de mandatar autorizat poate fi dobîndită pentru următoarele obiecte de proprietate intelectuală: 1 invenţii; 3 indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate; 4 desene şi modele industriale; 5 topografii de circuite integrate; 6 soiuri de plante.

  • Fă noi prieteni și întâlnire în moldova
  • ГЛАВА 50 Фил Чатрукьян остановился в нескольких ярдах от корпуса «ТРАНСТЕКСТА», на взгляд Элвина, очень показательно.
  • Николь с удивлением обнаружила, а она не могла отыскать Женевьеву.

Pentru a fi admis la susţinerea examenului de atestare şi obţinerea certificatului, solicitantul va depune la AGEPI cererea întocmită pe un formular-tip aprobat de AGEPI, cu anexarea următoarelor acte: 1 chestionarul-tip aprobat de AGEPI; 2 copia actului de identitate; 3 copia diplomei privind studiile respective; 4 copia carnetului de muncă sau a altor documente ce justifică vechimea în muncă; 5 copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei pentru atestare, pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului.

În cazul apariţiei unor neclarităţi sau dubii privind veridicitatea informaţiilor prezentate conform copiilor actelor specificate la pct. Atestarea solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat se efectuează de către Comisia de atestare, care se formează din cel puţin 5 persoane şi a cărei componenţă se aprobă edin a site ului de activitate ordinul directorului general al AGEPI.

Comisia de atestare este constituită din preşedinte, membri specialişti de calificare înaltă în domeniul proprietăţii intelectuale care activează în AGEPI de cel puţin 3 anisecretar, precum şi un reprezentant al organizaţiei profesionale obşteşti de mandatari autorizaţi. Membrii Comisiei de atestare sînt numiţi pe un termen nedeterminat.

Atribuţiile preşedintelui Comisiei de atestare sînt exercitate de către directorul general sau de către vicedirectorul general al AGEPI. Comisia de atestare are următoarele atribuţii: 1 examinează documentele depuse conform prevederilor pct. Preşedintele Comisiei de atestare: 1 aprobă lista candidaţilor admişi la examenul de atestare; 2 asigură întocmirea şi păstrarea tuturor seturilor testelor grilă pentru examenul de atestare; 3 organizează desfăşurarea examenului de atestare; 4 prezidează şedinţele Comisiei de atestare; 5 explică modul de codificare a lucrărilor; 6 organizează verificarea lucrărilor şi evaluarea rezultatelor examenului de atestare; 7 semnează formularele-tip pentru răspunsuri; 8 prezintă directorului general al AGEPI certificatul pentru semnare.

Despre CEC Bank

Comisia de atestare este responsabilă pentru prevenirea şi sancţionarea practicilor de fraudare a examenului de atestare, manifestate prin substituirea lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate, copiatul la examen, precum şi prin orice tentativă de corupere spre fraudă. Deciziile Comisiei de atestare se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul total de membri ai Comisiei de atestare.

Şedinţele Comisiei de atestare se convoacă în funcţie de cererile depuse în vederea obţinerii calităţii de mandatar autorizat, de sesizările privind activitatea mandatarilor autorizaţi, precum şi, la finele perioadei de 5 ani, în vederea evaluării activităţii acestora, conform informaţiei statistice deţinute de AGEPI în temeiul pct.

La examenul de atestare se admit solicitanţii care au prezentat toate actele necesare şi corespund cerinţelor stabilite în prezentul Regulament.

  • Bio Nature Dating Site
  • Printre proiectele care urmează să se
  • Скоро они, как всегда, окажутся дома.

În cazul depistării ulterioare a datelor neautentice în documentele prezentate pentru atestare sau prezentării unor documente false, Free Free Woman Dating de atestare va anula hotărîrea privind rezultatele atestării.

Condiţiile privind organizarea, promovarea şi evaluarea examenului de atestare sînt stabilite în instrucţiuni aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI. Examenele de atestare se susţin în scris.

Dating Man Basque ara

Subiectele pentru examen sînt elaborate de către membrii Comisiei de atestare şi aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI. În scopul legitimării, candidatul trebuie să prezinte un act de identitate. Persoanele fără act de identitate sau care au întîrziat se consideră absente şi sînt transferate în lista pentru examenul ulterior. Practicile de fraudare a examenului de atestare se constată de către orice membru al Comisiei de atestare şi Estonia Femei Intalnire sancţionează de către preşedintele Comisiei de atestare prin excluderea candidatului de la susţinerea examenului.

Aceste fraude constau în copiere, utilizarea unor dispozitive electronice capabile să intermedieze comunicarea sau consultarea de date, substituirea persoanei sau a lucrării, precum şi săvîrşirea altor acţiuni cu scopul de a obţine promovarea nejustificată a examenului.

În cazul în care acţiunile săvîrşite depăşesc competenţa Comisiei de atestare, aceasta are obligaţia de a sesiza organele competente.

flirt defini ie in araba

Verificarea lucrărilor se efectuează după finalizarea examenului de atestare doar de către membrii Comisiei de atestare. Rezultatele examenului de atestare se anunţă în ziua lucrătoare imediat următoare după desfăşurarea acestuia. Candidatul poate contesta hotărîrea Comisiei de atestare prin depunerea cererii respective pe numele preşedintelui Comisiei de atestare în decurs de 2 zile lucrătoare din ziua anunţării rezultatelor.

Contestaţiile trebuie să fie argumentate.

Cererile pentru contestaţii se înregistrează de către secretarul Comisiei de atestare în Registrul de evidenţă a proceselor-verbale privind rezultatele examenelor de atestare. Cererile pentru contestaţii vor fi examinate de către Comisia de atestare în ziua imediat următoare după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comisia de atestare reverifică şi notează probele contestate. Modificarea notei contestate se admite doar în cazul în care nota acordată după examinarea contestaţiei este mai mare decît cea obţinută iniţial, în caz contrar nota obţinută iniţial se menţine, aceasta fiind definitivă. Examinarea contestaţiilor se consemnează în procese-verbale separate, semnate de către membrii Comisiei de atestare.

În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale examenului de atestare, plata pentru atestare nu se restituie. Edin a site ului de activitate repetată a examenului se va efectua după achitarea taxei. Susţinerea repetată a examenului de atestare, în caz de neacumulare a minimului de puncte, se admite în cadrul uneia dintre şedinţele următoare ale Comisiei de atestare.

În cazul în care examenul de atestare nu a fost susţinut de două ori consecutiv, candidatul poate solicita admiterea sa la susţinerea examenului de atestare doar după expirarea perioadei de 1 an.

Datele despre statutul atribuit mandatarilor autorizaţi în urma atestării se înscriu în Registru şi se publică în Buletinul Oficial edin a site ului de activitate Proprietate Industrială al Republicii Moldova. AGEPI ţine Registrul în conformitate cu legislaţia şi actele normative privind gestiunea registrelor. În certificat se consemnează datele privind statutul mandatarului autorizat, conform ultimelor informaţii înscrise în Registru.

Dacă certificatul a fost pierdut, distrus sau datele acestuia au fost modificate esenţial, la cererea mandatarului autorizat, se eliberează un duplicat cu achitarea taxei stabilite, inclusiv a plăţii pentru publicarea anunţului în acest sens.

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA | Pagina oficială

Monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi se va efectua prin evidenţa statistică a informaţiei deţinute de către AGEPI privind numărul de cereri de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv a celor ce ţin de gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală, realizate prin intermediul mandatarilor autorizaţi.

Informaţia menţionată va cuprinde cererile depuse atît în numele persoanelor străine, cît şi celor naţionale şi nu va include date ce nu ţin de activitatea AGEPI. Mandatarii autorizaţi, interesaţi în plasarea pe pagina de start a site-ului AGEPI a informaţiei referitoare la activitatea lor, sînt în drept, la cerere şi contra plată, să plaseze pe pagina web menţionată un link cu referire la site-ul lor sau la o informaţie succintă, care să conţină logotipul întreprinderii, adresa juridică, telefonul şi faxul şi care să nu depăşească formatul unei file de A4.

Informaţia privind mandatarii autorizaţi noi atestaţi va fi plasată pe pagina web a AGEPI pentru o perioadă de 3 ani de activitate. După expirarea acestei perioade, monitorizarea activităţii mandatarilor autorizaţi se va efectua conform prevederilor pct.

anboca.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea

Hotărîrea de radiere din Registru, specificată la pct. În cazul mandatarilor autorizaţi, a căror activitate a fost limitată conform pct. Persoanele radiate din Registru în temeiul pct.

Mandatarul autorizat îşi exercită activitatea în limita obiectelor de proprietate intelectuală, specificate la pct.

Mandatarul autorizat poate să-şi desfăşoare activitatea profesională ca întreprinzător individual, fără a se constitui ca persoană juridică sau constituindu-se ca persoană juridică pentru prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi în calitate de salariat al unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi cu orice formă de organizare juridică.

cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea

Mandatarul autorizat care s-a angajat ca lucrător permanent sau temporar în instituţii, organizaţii ori întreprinderi cu alte profiluri activează conform obligaţiilor sale de serviciu prevăzute în contractul de muncă. Mandatarii autorizaţi îşi exercită atribuţiile conform principiilor bunei credinţe, onestităţii, încrederii şi confidenţialităţii. În instanţele de judecată, pentru apărarea drepturilor şi intereselor clientului, mandatarul autorizat poate beneficia, conform împuternicirii acestuia, de avocat sau de consilier juridic.

DUMNEZEU, SCÂNTEIA DIVINĂ DIN NOI _ 28.07.2018

Atestarea, înregistrarea în Registru, eliberarea certificatului sau duplicatului, operarea modificărilor în Registru şi perfecţionarea mandatarilor autorizaţi se efectuează contra plată în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.